ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN SA Wear B.V.,

SA Wear B.V. is statutair gevestigd te Breda en ingeschreven bij de

Kamer van Koophandel onder nummer 20110689

 1. DEFINITIES

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Afnemer: iedere natuurlijke of rechtspersoon of personenvennootschap die partij is of betrokken is bij een in artikel 2.1 genoemde (rechts)handeling die ziet op de verkoop en levering van producten door SA Wear BV (hierna SA Wear) aan hem, of tot wie een in dat artikel genoemde (rechts)handeling is gericht of van wie een als daar bedoeld verzoek afkomstig is;

Voorwaarden: deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.

 1. TOEPASSELIJKHEID

2.1 Uitsluitend deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, orderbevestigingen, leveringen van producten en facturen van SA Wear aan Afnemer, op alle orders/bestellingen van Afnemer, op alle overeenkomsten tussen SA Wear en Afnemer en op iedere wijziging daarvan, alsmede op elk verzoek van Afnemer hiertoe, ongeacht of er een overeenkomst tot stand komt/is gekomen tussen SA Wear en Afnemer.

2.2 Door Afnemer gehanteerde algemene voorwaarden of andere voorwaarden zijn niet van toepassing. Op bedingen die van deze Voorwaarden afwijken en/of deze Voorwaarden aanvullen, kan door Afnemer slechts een beroep worden gedaan, indien en voor zover deze door SA Wear uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. Dergelijke afwijkende en/of aanvullende bedingen laten de toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverlet en gelden uitsluitend voor de overeenkomst waarvoor dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

2.3 Door de aanvaarding van deze Voorwaarden stemt Afnemer tevens in met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden op alle toekomstige overeenkomsten tussen SA Wear en Afnemer en op alle aanbiedingen, offertes, orderbevestigingen, orders/bestellingen en op (verzoeken tot) levering van producten.

 1. OFFERTES, TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN EN ANNULERING

3.1 Alle aanbiedingen en offertes van SA Wear alsmede alle orders/bestellingen van Afnemer, zowel mondeling als schriftelijk, zijn vrijblijvend voor SA Wear en binden haar niet, tenzij uit de aanbieding of offerte van SA Wear uitdrukkelijk anders blijkt dan wel tenzij de order/bestelling van Afnemer door SA Wear schriftelijk is bevestigd.

3.2 Alle documenten, stukken en gegevens, waaronder, maar niet beperkt tot, foto’s, voorbeelden, specificaties, monsters en modellen, zoals verstrekt in catalogi, folders, brochures en/of op de website van SA Wear, zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch niet bindend voor SA Wear en kunnen nimmer worden aangemerkt als een exacte weergave van hetgeen SA Wear aanbiedt of verplicht is te leveren.

3.3 Overeenkomsten tussen SA Wear en Afnemer komen tot stand, indien en zodra SA Wear een schriftelijke orderbevestiging aan Afnemer heeft gezonden, waarbij de datum van die orderbevestiging bepalend is, òf een (voorschot)nota, waarbij de datum van de (voorschot)nota bepalend is, dan wel – indien dit moment eerder is – indien SA Wear is begonnen met de uitvoering van die order/bestelling van Afnemer, waaronder, maar niet beperkt tot, het leveren van producten. De orderbevestiging respectievelijk de (voorschot)nota wordt geacht de overeenkomst en te leveren producten volledig weer te geven, de toepasselijkheid van deze Voorwaarden daaronder begrepen, waarbij geldt dat kennelijke vergissingen, schrijf- en/of drukfouten te allen tijde door SA Wear kunnen worden hersteld.

3.4 Elke overeenkomst die tussen SA Wear en Afnemer tot stand komt overeenkomstig artikel 3.3, levert een afzonderlijke overeenkomst tussen SA Wear en Afnemer op.

3.5 Tenzij tussen partijen overeenstemming wordt bereikt over annulering, zal – indien Afnemer na totstandkoming van de overeenkomst deze geheel of gedeeltelijk wenst te annuleren – alle door SA Wear tot het moment van annulering gemaakte en haar ontstane kosten als annuleringskosten aan Afnemer in rekening worden gebracht, onverminderd het recht van SA Wear op volledige schadevergoeding, waaronder mede begrepen vergoeding van gederfde winst. Annulering van producten die op verzoek van Afnemer speciaal (op maat) zijn gemaakt, vermaakt of bewerkt, is echter in geen enkel geval mogelijk.

 1. PRIJZEN EN BETALING

4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, exclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen..

4.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, heeft SA Wear steeds, ook na de totstandkoming van de overeenkomst, het recht om de prijs te wijzigen ingeval van verhoging van een of meer kostprijsfactoren. SA Wear zal Afnemer zo spoedig mogelijk van prijswijzigingen op de hoogte stellen. Afnemer zal steeds gehouden zijn om de conform dit artikel gewijzigde prijs te betalen.

4.3 Betaling kan geschieden via automatische incasso, Ideal of credit card, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. De koper is niet bevoegd op deze koopprijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

4.4 SA Wear is gerechtigd om vooruitbetaling of onmiddellijke contante betaling op het moment van (af)levering te eisen, in welk geval Afnemer gehouden is daaraan te voldoen.

4.5 Indien betaling niet direct en volledig bij het vervallen van de betalingstermijn heeft plaatsgevonden, is de koper aan SA Wear zonder voorafgaande ingebrekestelling een vergoeding voor rente verschuldigd van 1% per maand over het alsdan openstaande bedrag tot het tijdstip van algehele voldoening.

4.6 Afnemer is niet bevoegd enige al dan niet betwiste schuld aan SA Wear te verrekenen met enige al dan niet betwiste schuld van SA Wear aan Afnemer. Afnemer is evenmin bevoegd de betaling van een schuld aan SA Wear op te schorten, behoudens ingeval van een tekortkoming in de nakoming door SA Wear van een verplichting jegens Afnemer, en mits deze tekortkoming te wijten is aan opzet of grove schuld door SA Wear en die schuld uit dezelfde overeenkomst voortvloeit als genoemde verplichting.

4.7 SA Wear is te allen tijde bevoegd iedere deellevering, als bedoeld in artikel 5.3, afzonderlijk te factureren.

4.8 Elke door Afnemer gedane betaling wordt geacht in de eerste plaats te zijn betaling van alle eventueel verschuldigde kosten, dan van eventueel verschuldigde rente en na algehele voldoening daarvan wordt de betaling geacht te zijn betaling van de oudste nog openstaande factuur, ongeacht of Afnemer bij de betaling iets anders heeft vermeld.

4.9 Indien Afnemer niet, niet tijdig of slechts gedeeltelijk aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, wordt hij van rechtswege geacht in verzuim te zijn en is het door Afnemer verschuldigde bedrag – zonder nadere sommatie of ingebrekestelling door SA Wear – terstond opeisbaar, vermeerderd met de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW over het door Afnemer verschuldigde (restant)bedrag, gerekend vanaf de eerste dag na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn, waarvan een gedeelte van een maand als een gehele maand zal worden gerekend.

4.10 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die door SA Wear worden gemaakt in het kader van incasso van de door Afnemer verschuldigde bedragen, komen voor Afnemers rekening. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15% (vijftien procent) van de verschuldigde som (met inbegrip van de onder artikel 4.9 genoemde rente), met een minimum van EUR 500 (zegge: vijfhonderd Euro), onverminderd het recht van SA Wear om de werkelijke kosten te vorderen, indien deze hoger blijken te zijn.

4.11 Afnemer dient op eerste verzoek van SA Wear, waartoe SA Wear te allen tijde is gerechtigd, op een door SA Wear te bepalen wijze onverwijld zekerheid te stellen voor de tijdige en correcte nakoming van zijn verplichtingen.

 1. LEVERTIJD, LEVERING, TRANSPORT EN RISICO

5.1 De door SA Wear opgegeven levertijden en -data zijn streeftijden en -data, die slechts bij benadering gelden en nimmer als fatale termijn of datum. Indien Afnemer nog aan enige verplichting jegens SA Wear moet voldoen, uit welken hoofde dan ook, waaronder begrepen vooruitbetaling, is SA Wear gerechtigd om haar (af)leveringen op te schorten. Indien een levertijd/-datum wordt overschreden omdat Afnemer bijvoorbeeld geen duidelijke (af)leverings- of andere instructies heeft gegeven, dan wel omdat een omstandigheid die niet aan SA Wear is toe te rekenen, zich heeft voorgedaan die (af)levering binnen de overeengekomen levertijd/-datum verhinderde, zal de levertijd/-datum worden verlengd met de tijd dat de uitvoering van de overeenkomst hierdoor is vertraagd of bemoeilijkt.

5.2 Indien een levertijd/-datum wordt overschreden, is Afnemer nimmer gerechtigd tot vergoeding van enige directe of indirecte schade noch tot ontbinding van de overeenkomst, noch tot opschorting van enige van zijn eigen verplichtingen onder de betreffende overeenkomst dan wel enige andere overeenkomst.

5.3 Vervroegde leveringen en deelleveringen zijn te allen tijde toegestaan. Afnemer is verplicht om een dergelijke levering van SA Wear te accepteren. Deze Voorwaarden zijn ook op deelleveringen van toepassing. Mochten vervroegde leveringen en/of deelleveringen op verzoek of door toedoen van Afnemer plaatsvinden, dan zullen mogelijke extra kosten als gevolg daarvan steeds voor rekening van Afnemer komen.

5.4 Wanneer de producten op het moment dat deze aan Afnemer worden aangeboden op het door Afnemer schriftelijk opgegeven afleveradres, niet door Afnemer worden afgenomen – ongeacht om welke reden – is SA Wear gerechtigd om de producten voor rekening en risico van Afnemer op te (doen) slaan. Na een periode van 10 (tien) dagen is SA Wear evenwel bevoegd tot onderhandse verkoop van deze producten. De eventueel alsdan door SA Wear gemiste verkoopopbrengst dan wel de gerealiseerde lagere verkoopopbrengst en de gemaakte kosten komen voor rekening van Afnemer, onverminderd de overige rechten van SA Wear. Producten, die op verzoek van Afnemer speciaal (op maat) zijn gemaakt, vermaakt of bewerkt, zijn niet geschikt voor verkoop aan derden; de gemiste verkoopopbrengst zal derhalve steeds volledig voor rekening van Afnemer komen, onverminderd de overige rechten van SA Wear.

5.5 Indien en zodra SA Wear de producten aan Afnemer aanbiedt op het door Afnemer schriftelijk opgegeven afleveradres, is Afnemer verplicht, het geleverde en de verpakking terstond op eventuele tekorten en/of zichtbare gebreken te controleren en SA Wear eveneens terstond – doch uiterlijk binnen 48 uur na (af)levering – van eventueel gebleken tekorten en/of zichtbare gebreken van het geleverde en de verpakking in kennis te stellen en haar de gelegenheid te geven om zich daarvan te overtuigen. Afnemer dient voorts dergelijke klachten te (laten) vermelden op de afleveringsbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten. In geval niet wordt voldaan aan de informatieverplichting jegens SA Wear die op Afnemer rust, zoals bedoeld in de eerste en tweede zin van dit artikellid, wordt Afnemer geacht hetgeen geleverd is, ook te hebben goedgekeurd. Alsdan worden klachten dienaangaande, met uitzondering van hetgeen bepaald is in artikel 7, niet meer door SA Wear in behandeling genomen.

5.6 De controleverplichting van Afnemer, zoals opgenomen in artikel 5.5, geldt ook voor niet ontvangen producten dan wel voor afwijkingen (in soort en/of hoeveelheid) tussen geleverde producten en daadwerkelijk door SA Wear aan Afnemer in rekening gebrachte producten. Ook dergelijke klachten dienen terstond – doch uiterlijk binnen 48 uur na (af)levering – aan SA Wear te zijn gemeld en haar moet de gelegenheid zijn geboden om zich daarvan te overtuigen. Afnemer dient dergelijke klachten eveneens te (laten) vermelden op de afleveringsbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten. In geval niet wordt voldaan aan de informatieverplichting jegens SA Wear die op Afnemer rust, zoals bedoeld in de tweede en derde zin van dit artikellid, wordt Afnemer geacht hetgeen geleverd is, ook te hebben goedgekeurd. Alsdan worden klachten, zoals genoemd in dit artikellid, niet meer door SA Wear in behandeling genomen.

 1. PRODUCTEIGENSCHAPPEN / GARANTIE

6.1 Afnemer is zich ervan bewust dat de eigenschappen van de door SA Wear geleverde producten, waaronder, maar niet beperkt tot, kwaliteit, kleuren en kleurechtheid, maten, afwerking, waterdichtheid, wasechtheid, krimpvrijheid en dergelijke, kunnen verschillen van (al dan niet door SA Wear verstrekte of getoonde) monsters, modellen, foto’s, voorbeelden, specificaties en hetgeen in catalogi en/of op websites omtrent de producten staat vermeld. SA Wear geeft dan ook geen garantie omtrent deze producteigenschappen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

 1. KLACHTEN

7.1 Koper heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de goederen aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient koper SA Wear daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte te stellen. Het in behandeling nemen van reclames laat de betalingsverplichting van koper onverlet. Bij overschrijding van de hiervoor genoemde termijn vervalt elke aanspraak jegens SA Wear.

7.2 De klacht zal na schriftelijke mededeling ex artikel 7.1 zo spoedig mogelijk door SA Wear op zijn gegrondheid worden onderzocht; daartoe zal Afnemer om niet zijn medewerking verlenen aan SA Wear. Indien SA Wear de klacht gegrond acht, is zij naar eigen keuze te allen tijde gerechtigd (i) het gebrekkige product of een deel daarvan kosteloos te vervangen, waarbij het gebrekkige product of het betreffende deel daarvan eigendom worden van SA Wear, (ii) het gebrek of het gebrekkige deel van het product te herstellen, of (iii) de aanschafprijs van het gebrekkige product (gedeeltelijk) aan Afnemer te vergoeden, zonder dat Afnemer overigens gerechtigd is tot schadevergoeding.

7.3 In geen geval geeft een eventuele klacht als bedoeld in artikel 5.5 respectievelijk 5.6 of 7.1 Afnemer het recht om zijn verplichtingen uit enige overeenkomst jegens SA Wear op te schorten.

7.4 Producten waarover overeenkomstig de artikelen 5.5, 5.6 of 7.1 is geklaagd, kunnen niet worden geretourneerd aan SA Wear, tenzij SA Wear hiertoe voorafgaand uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft gegeven.

 1. RETOURNEREN VAN PRODUCTEN

8.1 Het retourneren van door SA Wear aan Afnemer geleverde niet gebrekkige producten is enkel toegestaan binnen 14 (veertien) dagen na aflevering van het betreffende product en mits SA Wear hiertoe voorafgaand uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft gegeven. Bovendien dienen de te retourneren producten zich in de originele staat en verpakking te bevinden en dienen deze voorzien te zijn van een kopie van de betreffende factuur of pakbon. Afnemer is voorts verplicht om de te retourneren producten zorgvuldig te verpakken ten behoeve van de retourverzending, waarbij de transportkosten en het risico van die retourverzending voor rekening en risico van Afnemer komen. SA Wear is bovendien gerechtigd om eventuele handelingskosten aan Afnemer in rekening te brengen.

8.2 Niet gebrekkige producten die SA Wear op verzoek van Afnemer speciaal (op maat) heeft gemaakt, vermaakt of voorzien van een bedrukking of borduring of door Afnemer zelf bewerkte producten (zulks in de ruimste zin des woords) kunnen nimmer worden geretourneerd.

 1. EIGENDOMSVOORBEHOUD

9.1 SA Wear behoudt zich de eigendom voor van alle aan Afnemer (af)geleverde producten (zowel betaald als onbetaald), totdat de koopprijs voor al deze producten geheel is voldaan, met inbegrip van eventueel ook verschuldigde rente en kosten. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen die SA Wear jegens Afnemer mocht verkrijgen wegens tekortschieten van Afnemer in één of meer van zijn verplichtingen jegens SA Wear.

9.2 Indien en zolang op de producten een eigendomsvoorbehoud rust, is het Afnemer niet toegestaan deze producten te vervreemden dan wel enig beperkt recht daarop te vestigen, anders dan in de normale uitoefening van zijn bedrijf. Het recht van Afnemer om de producten in de uitoefening van zijn bedrijf te mogen vervreemden, vervalt automatisch indien (i) beslag wordt gelegd onder Afnemer, (ii) Afnemer surseance van betaling of faillissement heeft aangevraagd, (iii) het faillissement van Afnemer wordt/is aangevraagd of (iv) Afnemer een betalingsregeling treft met één of meer van zijn crediteuren.

9.3 Afnemer heeft een zorgplicht met betrekking tot de onder het eigendomsvoorbehoud vallende producten en dient deze te verzekeren en verzekerd te houden tegen alle in de branche gebruikelijke risico’s, waaronder – maar niet beperkt tot – brand, diefstal, ontploffing en waterschade. Afnemer zal de polissen van deze verzekeringen op eerste verzoek aan SA Wear ter inzage geven.

9.4 Indien Afnemer tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit enige met SA Wear gesloten overeenkomst of indien SA Wear goede gronden heeft te vrezen dat Afnemer tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit enige met SA Wear gesloten overeenkomst, is SA Wear bevoegd de aan Afnemer geleverde producten (zowel betaald als onbetaald) weg te (laten) halen, terug te nemen en elders op te slaan. Met name – doch niet uitsluitend – bestaat dat recht, indien (i) Afnemer surseance van betaling of faillissement heeft aangevraagd, (ii) het faillissement van Afnemer wordt/is aangevraagd of (iii) Afnemer een betalingsregeling treft met één of meer van zijn crediteuren. Voor het geval SA Wear haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, dient Afnemer hiertoe zijn medewerking te verlenen door SA Wear of een door SA Wear aan te wijzen derde(n) toestemming te geven om al die plaatsen te betreden waar de producten, die eigendom zijn van SA Wear zich bevinden en die producten terug te nemen, zulks op straffe van een boete van EUR 500,- (zegge: vijfhonderd euro) voor elke dag dat Afnemer dit belet en daarmee in gebreke blijft en onverminderd het recht van SA Wear om tevens aanspraak te maken op vergoeding van schade, die daaruit voortvloeit.

9.5 Indien derden rechten pretenderen te hebben ten aanzien van door SA Wear geleverde onder het eigendomsvoorbehoud vallende producten, derden daarop rechten willen vestigen of daarop beslag willen leggen, dient Afnemer SA Wear daarvan binnen 24 uur nadat hij hiervan kennis heeft genomen, op de hoogte te stellen. SA Wear is in dat geval gerechtigd om de betreffende producten tijdelijk of definitief bij Afnemer weg te (laten) halen, deze terug te nemen en/of deze elders op te (laten) slaan.

9.6 Alle kosten met betrekking tot de uitoefening van het eigendomsvoorbehoud, waaronder mede begrepen de kosten van vervoer en opslag, komen voor rekening van Afnemer.

 1. OVERMACHT

10.1 Onder overmacht in deze Voorwaarden wordt verstaan elke van de wil van SA Wear onafhankelijke omstandigheid, ook al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien, die nakoming van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, blijvend of tijdelijk verhindert. Hieronder wordt mede verstaan: transportmoeilijkheden, brand, ongevallen, import- en exportbeperkingen, hindernissen bij douane, oorlog(sgevaar), oorlogsschade, mobilisatie, staat van beleg en andere ongeregeldheden, rellen, oproer, molest, epidemieën, natuurrampen, maatregelen van overheidswege, bedrijfsbezetting, ernstige storingen in het bedrijf van SA Wear, zoals staking, blokkade, boycot, bovenmatig ziekteverzuim en andere bedrijfsstoornissen, alsmede de onmogelijkheid van nakoming van de overeenkomst als gevolg van tekortkoming van de toeleveranciers van SA Wear of door SA Wear ter uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde (hulp)personen of zaken, in- en uitvoerverboden of andere wettelijke verhinderingen in het binnen- en/of buitenland alsmede feiten en omstandigheden van economische aard.

10.2 In geval van overmacht heeft SA Wear het recht, zonder dat enige rechterlijke tussenkomst is vereist, te harer beoordeling, de uitvoering van haar verplichtingen onder de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst op te zeggen dan wel te ontbinden. Een dergelijke opschorting of opzegging/ontbinding heeft niet tot gevolg dat SA Wear tot enige schadevergoeding kan worden gehouden.

10.3 In geval van overmacht is SA Wear gerechtigd betaling te vorderen voor die prestaties die SA Wear ter uitvoering van de betreffende overeenkomst heeft verricht, voordat de overmacht(ssituatie) intrad.

 1. INTELLECTUELE EIGENDOM

11.1 Alle intellectuele eigendomsrechten en/of vergelijkbare rechten op alle producten, ontwerpen, patronen en overige producten en materialen die door SA Wear aan Afnemer worden geleverd of op welke wijze dan ook ter beschikking worden gesteld, berusten uitsluitend en exclusief bij SA Wear.

11.2 Afnemer zal zich onthouden van enig handelen dat afbreuk kan doen aan het onderscheidend vermogen, de reputatie of de goodwill van het merk en/of de naam van SA Wear alsmede haar producten.

 1. AANSPRAKELIJKHEID

12.1 SA Wear is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van (i) een tekortkoming jegens Afnemer, ongeacht of deze toerekenbaar is of niet, dan wel voor schade als gevolg van (ii) een onrechtmatige daad jegens Afnemer, tenzij de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de directie van SA Wear of tot de bedrijfsleiding behorende leidinggevende ondergeschikten.

12.2 In geen geval is SA Wear aansprakelijk voor bedrijfs-, gevolg- en/of indirecte schade, waaronder, maar niet beperkt tot, winst- en omzetderving, gemiste besparingen en stagnatieschade van Afnemer. SA Wear is evenmin aansprakelijk voor schade die toegerekend kan worden aan een handelen of nalaten van Afnemer of een door Afnemer ingeschakelde derde.

12.3 Onverminderd het hiervoor bepaalde, is de aansprakelijkheid van SA Wear in alle gevallen beperkt tot de oorspronkelijke koopprijs (verminderd met eventuele kortingen, zoals vermeld op de betreffende factuur) van de producten, dan wel – indien dat minder is – tot het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering van SA Wear wordt gedekt en in het desbetreffende geval ook daadwerkelijk wordt uitbetaald.

12.4 Afnemer is zelf aansprakelijk voor schade veroorzaakt door fouten of gebreken in de door hem verstrekte maten, berekeningen of specificaties, die Afnemer aan SA Wear heeft verstrekt, bijvoorbeeld ten behoeve van door SA Wear op verzoek van Afnemer speciaal (op maat) te maken, te vermaken of te bewerken producten.

12.5 Indien SA Wear producten aan Afnemer levert, die SA Wear van haar eigen toeleverancier(s) heeft verkregen, is SA Wear nimmer tot een verdergaande garantie of aansprakelijkheid ten opzichte van Afnemer gehouden dan waarop SA Wear ten opzichte van die toeleverancier(s) aanspraak kan maken en hetgeen in het betreffende geval door haar eigen toeleverancier(s) ook daadwerkelijk wordt gehonoreerd.

 1. VERPLICHTINGEN VAN AFNEMER EN VRIJWARING

13.1 Afnemer is verplicht alle gebruiksvoorschriften die ten aanzien van de producten in acht moeten worden genomen en die bijdragen aan bijvoorbeeld de duurzaamheid van de producten en de veiligheid van de gebruiker te nemen c.q. op te volgen. Afnemer is tevens verplicht die gebruiksvoorschriften duidelijk en expliciet kenbaar te maken aan derden die gebruik maken van het product. Het is Afnemer niet toegestaan om gebruiksvoorschriften die zich in of aan de producten bevinden, te verwijderen.

13.2 Afnemer vrijwaart SA Wear voor alle aanspraken op schadevergoeding van derden voor zover het gaat om schade die het gevolg is (i) van het niet naleven door Afnemer van deze Voorwaarden of andere voorschriften van SA Wear, (ii) van het niet of onvoldoende informeren door Afnemer van (derden-)gebruikers over het gebruik van het product, dan wel (iii) van de tussen Afnemer en SA Wear bestaande overeenkomst en de uitvoering daarvan. Tevens is Afnemer gehouden alle schade te vergoeden die SA Wear in een dergelijk geval lijdt, waaronder schade aan de goede naam en reputatie van SA Wear.

 1. OPSCHORTING EN ONTBINDING

14.1 Indien en zodra:

 1. a) Afnemer aan één of meer van zijn verplichtingen uit deze Voorwaarden of uit enige overeenkomst met SA Wear waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, niet, niet tijdig of niet behoorlijk heeft voldaan;
 2. b) Derden rechten pretenderen ten aanzien van eigendommen van Afnemer of op diens goederen beslag wordt gelegd;
 3. c) Afnemer surséance van betaling of faillissement aanvraagt of Afnemers faillissement of surseance van betaling wordt/is aangevraagd, Afnemer een betalingsregeling treft met één of meer van zijn crediteuren, of op andere wijze de indruk wekt insolvabel te (zullen) zijn;
 4. d) Afnemer (indien een natuurlijk persoon) overlijdt, onder curatele of bewind wordt gesteld of wanneer hij aangeeft dat hij voor de schuldsaneringsregeling in aanmerking wenst te komen;
 5. e) Afnemer overgaat tot al dan niet vrijwillige ontbinding of liquidatie van zijn onderneming, de onderneming wordt voortgezet in een andere rechtsvorm of de statutaire of feitelijke vestiging wordt verplaatst naar een ander land, de directe of indirecte zeggenschap in Afnemer wordt overgedragen aan een derde;
 6. f) Afnemer de rechten uit enige overeenkomst waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, overdraagt aan een derde, zullen alle vorderingen van SA Wear op Afnemer, uit welken hoofde dan ook, onmiddellijk – zonder nadere sommatie of ingebrekestelling – opeisbaar worden. Bovendien is SA Wear naar eigen keuze gerechtigd om haar verplichtingen jegens Afnemer, uit welke hoofde dan ook, op te schorten totdat Afnemer zijn verplichtingen jegens SA Wear volledig is nagekomen en/of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, in beide gevallen zonder rechterlijke tussenkomst, door middel van een schriftelijke verklaring en zonder daarvoor op enigerlei wijze jegens Afnemer aansprakelijk te zijn voor schade, kosten en rente en zulks niettegenstaande het recht van SA Wear om volledige schadevergoeding te vorderen.

14.2 De bevoegdheid tot ontbinding door Afnemer van enige overeenkomst tussen SA Wear en Afnemer is op grond van artikel 6:265 BW uitgesloten.

 1. DIVERSEN

15.1 Nietigheid, vernietiging of onverbindendheid van één der bepalingen van deze Voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In het geval één of meer bepalingen nietig, vernietigd of onverbindend zijn/worden, worden tussen SA Wear en Afnemer vervangende bepalingen opgenomen die wel geldig zijn en die het meest de inhoud en strekking van de nietig(e), vernietigde of onverbindend(e) gebleken bepaling(en) benaderen.

15.2 Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, of anders geregeld is in deze Voorwaarden, vervalt elke vordering jegens SA Wear in elk geval door het verloop van 1 (één) jaar vanaf het moment van aflevering of 1 (één) jaar vanaf het moment dat aflevering had moeten plaatsvinden.

15.3 Afnemer kan en mag rechten en verplichtingen uit deze Voorwaarden en/of enige overeenkomst waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, niet aan derden overdragen, tenzij zulks in deze Voorwaarden met zoveel woorden is bepaald of uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

15.4 Wijzigingen van of aanvullingen op enige bepaling in deze Voorwaarden zijn uitsluitend geldig, wanneer deze schriftelijk door partijen zijn overeengekomen.

15.5 De titels en hoofdstukken in deze Voorwaarden dienen uitsluitend voor het leesgemak en kunnen de inhoud en betekenis van de bepalingen in deze Voorwaarden niet beïnvloeden.

15.6 Deze Voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal en vertaald naar diverse andere talen. In geval van verschillen in tekst en/of interpretatie tussen die verschillende versies zal steeds de Nederlandse versie van de Voorwaarden beslissend en bindend zijn.

 1. RECHTS- EN FORUMKEUZE

16.1 Op alle verbintenissen tussen SA Wear en Afnemer, op deze Voorwaarden en op alle daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende buitencontractuele verbintenissen is Nederlands recht van toepassing, met uitzondering van de Nederlandse internationaal privaatrechtelijke conflictregels. De toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Wenen, 11 april 1980) is uitdrukkelijk uitgesloten.

16.2 Alle geschillen ter zake van of voortvloeiende uit of verband houdende met een door SA Wear gesloten overeenkomst of aanbieding of offerte waarop deze Voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, deze Voorwaarden alsmede alle daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende buitencontractuele verbintenissen, worden uitsluitend ter beslechting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.